Författararkiv kalle

Avkalle

Posten förr

Modern postModern post

Värdefullt med postenVärdefullt med posten

Posten kommer

Det var Axel Oxenstierna som tog initiativ till att Sverige fick postutdelning 1636. Postordningen betydde att det skulle finnas postiljoner som skulle föra med sig post mellan olika orter. Det fick inte ta hur lång tid som helst utan man satte upp tydliga och hårda tidsgränser för hur lång tid det fick ta att transportera posten. Postiljonen måste klara av att transportera posten två och en halv mil på fem timmar eller högst två timmar för en mil. Om posten var försenad så blev postiljonen avsatt från uppdraget och satt i fängelse i åtta dagar med enbart vatten och bröd som kost.

Tyskland var tidigt känt i Europa för att ha organiserat ett väl fungerande postnät inte bara i Tyskland utan också i kringliggande länder dit den tyska posten hade uppdrag. Svensken Anders Wechel hade varit postmästare i den tyska staden Leipzig och fick därför uppdraget att organisera posten i Sverige.

Förbindelsen med speciellt Tyskland men även resten av kontinenten var ytterst viktig för Sverige så därför hade man postmästare både i Stockholm och i Hamburg. Posten gick ett par gånger i veckan mellan Stockholm och Hamburg. Det fick ta högst fem dagar för posten mellan Stockholm och Ystad där färjan till Tyskland gick. Men från Stockholm till Torneå fick det ta tre veckor för posten att komma fram.

1697 utnämndes poststyrelsen till statligt ämbetsverk i Sverige.

I England hade man frimärken med enhetsporto, d.v.s. att brevet kostade inom landet en och samma summa. 1855 införde man i Sverige enhetsporto vilket var en reform som har hållit sig till våra dagar. Tidigare hade man betalat enligt avstånd och vikt. Men nu kostade allt under en viss vikt lika mycket inom hela landet. De första frimärkena under det här speciella året betalades med skilling banco men under samma år bytte man till betalning i ören. Skulle man få tag på ett frimärke från 1855 så är de värda mycket pengar idag.

När man nu kunde frankera sina brev själv med en och samma valör enhetligt så kunde man också börja använda brevlådor där det bara var att droppa ner sina brev.

På 1800-talet ökade läskunnigheten och även människor i de lägre samhällsklasserna kunde både läsa och skriva. Skolan blev allmän och med läskunnigheten började människor skriva fler brev än förr. Nu fanns det postkontor på de flesta platser i landet. Men det förekom inte någon brevutdelning utan man fick själv hämta posten från postkontoret. När postiljonerna kom med posten till ett postkontor så blåste de i ett horn så att folk visste att nu kom posten. Just hornblåsandet var kännetecknet för postiljonen och det är så forna tiders brevbärare avbildas fortfarande. Om man ville skicka brev så måste man lämna in det ett par timmar före postgången för att det skulle hinna komma med. Men alla myndighetsbrev hade företräde.

Landsvägspost och diligenser

Diligenser har man ju sett i vilda-västern filmer och det är lätt att tro att det är ett amerikanskt fenomen. Men så är det inte. Diligensen var en hästdroska och vanlig överallt där man förr transporterade posten från en ort till en annan.

Att resa har aldrig varit så lätt som det är nuförtiden. Men förr i tiden var resandet något som tog lång tid och kostade mycket. Att resa med postdiligens var allmänt förekommande. Det var häst och vagn som gällde ända till 1850-talet då järnvägar kom och man började åka ångbåt också. Men hästdroskorna fanns ju kvar även efter att bilen kom. Det tog ganska lång tid för bilen att bli allmän egendom eftersom det tog lång tid att bygga en bil och de kostade en förmögenhet.

Men medan hästdroskorna ännu var det allmänna så bestämde myndigheterna hur lång tid postgången fick ta. I mer än hundra år fram till 1911 fick postens resa per mil inte ta mer än en och en halv timme. Om vägen var bra och man inte hade alltför mycket last kunde man ta sig fram ca en mil per timme.

Man ska komma ihåg att det här var innan asfalten var uppfunnen. Vägarna kunde därför vara både leriga och gropiga och slingra sig fram i ett oländigt landskap. Det var särskilt vår, sommar och höst som vägarna kunde vara riktigt svåra att ta sig fram på, särskilt efter häftiga regn. På vintern när vägarna var frusna kunde det vara lättare att ta sig fram. Och man kunde kanske gena över en frusen sjö för en kortare resa. Men då ska man också komma ihåg att det inte fanns några plogbilar på den tiden utan förste man på vägen var den som satte spåren för nästa att följa efter i. Körde man fast så satt man fast tills flera starka män kunde hjälpa loss droskan eller fordonet.

Postdiligenser med häst och vagn var vanliga ända sen slutet av 1600-talet utanför Sverige. Men diligenstrafik med både post och passagerare startade i Sverige 1722. Men från början var diligenstrafiken blygsam och fanns bara mellan Stockholm och Uppsala. På 1800-talet utökades postdiligensens trafik så att den till slut täckte nästan hela landet.

Även det statliga postverket hade egna diligenser på 1800-talet och framåt. Det var också många som startade privat diligenstrafik för passagerare. Det var praxis att hästarna som användes byttes ut efter tre mil.

Posten blir modern

När järnvägen byggdes ut och togs i bruk förändrades postväsendet till att bli snabbare och modernare. 1856 invigdes den första järnvägslinjen i Sverige. Innan tåget kom tog en resa mellan Stockholm och Göteborg en vecka med diligens men med tåg tog resan endast 12 timmar.

Postverket använde tågen både för sortering och transport av posten.

Från början när man skulle dela ut posten så lämnades den in på postkontoren och så fick man hämta posten där. Det gällde privatbrev. Men kungörelser och myndighetsbrev delades ut av Kronobrevbäringen. Så småningom tog postverket över även den utdelningen och det låg till grund för att moderniseringen av posten fortgick. Klockarposten var post till kyrkan och den sköttes också separat men togs senare över av postverket.

All denna post blev betungande att hantera och finansiera. Det gick inte ihop så man inrättade lantbrevbäring, det vill säga man anställde lantbrevbärare som fick börja dela ut posten istället. Dessa lantbrevbärare fick gå eller själva bekosta cykel eller häst och vagn när de delade ut posten.

Lantbrevbärarna hade en tidtabell och en resrutt att följa. En mil fick ta högst tre timmar. Breven delades från början ut till postkontoren, det var bara myndigheter och kyrkan som fick posten direkt. Man började använda postlådor 1909 men först 1925 uppmanade postverket alla att sätta upp postlådor överallt. Lantbrevbärarna var beväpnade på sina rutter.

Det var i städerna som man började ha stadsbrevbärare som gick hem till folk med posten. Dessa stadsbrevbärare skulle få tre öre av mottagaren för varje brev som delades ut. Det var så brevbäraren fick sin lön ända fram till 1885 då de fick fast lön istället.

Först kom postdiligensen, sen järnvägen, sen bilen och till sist flyget som transportmedel för posten. Nu har vi mycket post som delas ut digitalt.

Vem äger det ?

Att rationalisera en riksomfattande verksamhet som posten är ingen enkel sak. Postnummer och ägarbilden är stora förändringar i verksamheten.

De flesta länder använder sig av postnummer. 1968 började även Sverige med postnummer. Med postnumrens hjälp kan man se vart i landet brevet ska eftersom hela landet är indelat i postnummerområden.

Posten har fortsatt att rationaliseras på olika sätt genom århundradena. Det statliga Kungliga Postverket blev 1921 förändrat till Postverket för att det nu skulle vara affärsdrivande. Det var fortfarande ägt endast av den svenska staten.

1993 tappade Postverket monopolet på posthanteringen och andra aktörer kunde börja hantera post i Sverige. Lagen gav alla postoperatörer lika villkor utom för Postverket som måste dels erbjuda service över hela landet och dels måste leverera A-post till nästa dag från när den postats. Postverkets distribution var så betrodd att ca 90 % av brevmarknaden sköttes av dem.

Postverket ombildades 1994 till ett helstatligt aktiebolag och döptes till Posten AB. Omkring millenieskiftet lade Posten ner alla postkontor och ersatte dem med Företagscenter. Nu fick istället bensinstationer och butiker bli utlämningsställen för brev och paket.

Det var svenska staten som ägde Posten AB men 2009 blev den danska staten delägare. Posten AB gick i graven 2015 och fick därefter heta PostNord.

Digitala Brev

Med datorn kom en ökad användning av internet och det har också förändrat post och brevhanteringen i grunden.

Det började med att människor skickade meddelanden via e-post och sms. Idag har myndigheter och företag anammat idén med digital post. Allt kan inte skickas enbart digitalt av juridiska skäl men väldigt mycket kan skickas på det sättet.

Flera myndigheter som till exempel Skatteverket och Försäkringskassan använder sig av digital brevlåda. Numera kan man deklarera via nätet och man kan ta emot beslut av olika slag från Skatteverket i en digital brevlåda. Försäkringskassan skickar också digitala brev liksom de flesta andra myndigheter idag.

Det finns stora fördelar med den digitala brevlådan. En fördel är att det inte blir så mycket papper att hantera. En annan fördel är att posten kommer fram på ett ögonblick. Så snabbt har den aldrig förr kommit fram.

En nackdel är att en del grupper i samhället inte har samma tillgång till internet som till exempel storstadsbor. Mindre orter och på landsbygden generellt kan internet täckningen vara liten eller obefintlig. Bland särskilt de äldre kan det finnas många som inte har tillgång till dator alls och en del människor bland yngre grupper har tillgång till dator bara ibland.

Frimärken

Frimärken visar att avsändaren har betalat för att brevet ska nå fram till mottagaren. Givetvis ska frimärket ha rätt valör för hur långt bort det ska skickas. Men så ha det inte alltid varit. Tidigare var det mottagaren som betalade för brevets resa.

1653 skapades det första märket som liknade frimärke. Det var en remsa som visade att posten var betald men den användes bara inom Paris stad. Det fanns inget lim på baksidan av remsan utan man fick sy fast märket på brevet eller använda en klämma. I slutet av 1600-talet fanns det även i Storbritannien liknande remsor som användes för post inom London stad.

Men annars så fanns det först i början av 1800-talet några städer som hade kuvert med tryckta sigill som frimärken och som gällde som stadspost.

När det första riktiga frimärket kom ut så var det först i Storbritannien och idén bakom var att man skulle ändra på vem som betalade för brevets resa. Ända till 1840 var det mottagaren som fick betala för brevets resa. Men i och med att frimärket kom till var tanken att det var avsändaren som skulle stå för betalningen. Tanken var också att brevportots pris skulle sänkas så att fler skulle ha råd att skicka brev. Det var också i Storbritannien man först startade enhetsporto, d.v.s. ett porto som gällde för brevets befodran inom hela landet. Snart tog resten av Europa efter samma modell av enhetsporto samt att avsändaren skulle betala för brevets befordran.

I Sverige gavs de första svenska frimärkena ut 1855. När de första frimärkena gavs ut började också människor samla på frimärken.

Med mottagningsbevis

Värdebrev av olika slag kan sen gammalt hanteras av posten. Det enklaste värdebrevet är när avsändaren skickar ett brev som avsändaren vill veta säkert att mottagaren har fått. Det rekommenderade brevet med mottagningsbevis måste kvitteras ut av mottagaren och avsändaren får på det sättet bevis för att brevet kommit fram till rätt mottagare och ingen annan.

Det går att skicka många olika slags värdefulla försändelser via posten. Man kan skicka pengar men ska inte lägga pengarna i ett kuvert utan skicka det som värdeförsändelse. Då får man ett kvitto på försändelsen och en garanti på hur lång tid det tar innan försändelsen är framme. Man får också besked på när försändelsen är mottagen.

Det är inte bara pengar som man kan skicka på det sättet utan även guld, diamanter, konst, känsliga ritningar och andra värdeföremål. Om man vill skicka vapen så måste man dela upp det i två försändelser så att man aldrig skickar ett helt och användbart vapen i ett och samma paket. Man får inte heller skicka krut och ammunition men annars kan man skicka värdesaker av alla de slag genom posten. Det är ett säkert sätt att skicka värdepost inom en kort tid, med mottagningsbevis.

Välkommen att kontakta oss med frågor och synpunkter via det här formuläret.

Från Postverket till PostNordFrån Postverket till PostNord

Avkalle

Få hem en laddbox via posten

Nu för tiden kan man få hem mycket med posten. Det möjliggör för många att köpa saker som de annars aldrig hade kunnat få tag på. Dem som bor ute på landet eller i en liten ort långt ifrån en större stad, har mycket att vinna på att handla det de behöver via nätet.

Kan man få hem allt med posten?

Mycket kan man få hem med posten, men inte allt. Åtminstone inte med Postnord som har en begränsad kapacitet när det kommer till att leverera större föremål. Men det är dem som levererar mindre post, så som brev, mindre paket och tidningar. De kan även leverera större föremål och då kommer paketet antingen till ett postombud eller direkt hem till dörren där man får ta emot paketet. Men många leveranser sker inte med Postnord och det är en fördel då belastningen på Postnord annars skulle bli enorm. Många alternativa fraktalternativ är dessutom billigare och går snabbare jämfört med Postnord, vilket gör att många väljer andra fraktalternativ om de finns tillgängliga. Så med andra ord kan man inte få hem allt med posten, åtminstone inte till sin postlåda.

Köp laddboxen på nätet

Om du vill ha en laddbox kan du köpa den på nätet precis som många andra produkter. Hur du får den levererad beror lite på vilka leveransalternativ som finns att tillgå och vilka du föredrar. Men då paketet med laddboxen är ganska stort kommer du antingen bli tvungen att få den hemlevererad med bud eller få åka och hämta den på ett utlämningsställe.

Att köpa sina prylar på nätet är en stor fördel för den som inte har ett brett utbud av butiker i närheten. Att kunna köpa sin laddbox på nätet är därför väldigt tacksamt för den som inte kan köpa en laddbox på något annat vis. Dessutom är det betydligt enklare att jämföra olika prylar på nätet, som exempelvis laddboxar, för att komma fram till vilken som passar bäst i pris och preferenser. Det är oftast en lönsam affär att jämföra priserna online innan man slår till.

Avkalle

Lägga nytt tak som skyddar post och paket

Den som väntar på ett brev eller ett paket förväntar sig att det kommer fram i tid i gott skick. Det är därför av högsta vikt att skydda post och paket från fukt, brand och stöld. Den bästa lösningen för att göra detta är att lägga ett nytt tak av hög kvalitet. Ingen är bättre för detta jobb än Villatakspecialisten som är Stockholms främsta experter på takläggning med lång erfarenhet av branschen. De är väl medvetna om att taket utgör det viktigaste skyddet mot väder och vind. Ett tak med sprickor eller som läcker kan orsaka omfattande skador som ofta är dyrare att åtgärda än att lägga nytt tak.

Tre skäl till att överväga ett nytt tak är:

  • Förhindrar inbrott och stöld.
  • Skyddar mot väder och vind.
  • Sparar tid och energi.

Ännu ett skäl till att överväga ett nytt tak är att takets skick påverkar fastighetsvärdet. Faktum är att takets skick och utseende kommer att väga tungt hos potentiella köpare. Inte sällan kan värdeökningen bli större än själva kostnaden för att jobbet att lägga nytt tak, särskilt när du räknar in ROT-avdrag. Med andra ord kommer pengarna du investerar i ett nytt tak inte gå förlorade.

Topp 3 skäl till att överväga takläggning

1. Förhindrar inbrott och stöld – Ett nytt tak gör det svårare för tjuvar att göra inbrott och stjäla dyrbara paket. Detta kan inte understrykas nog eftersom det är en stor lättnad att kunna sova tryggt om nätterna utan oro för stöld.

2. Skyddar mot väder och vind – Det kanske viktigaste skälet till att lägga nytt tak är att det skyddar mot väder och vind. Naturens element är kraftfulla och kan orsaka stora skador som fuktskador och brand. Med ett splittrans nytt tak som Villatakspecialisten har lagt behöver du inte längre oroa dig för stark sol, regn, snö, hagel och hårda vindar.

3. Sparar tid och energi – Att låta proffs ta hand om ditt tak går avsevärt snabbare än att göra jobbet själv eller låta en lekman göra det. Först och främst saknar du sannolikt rätt utrustning och verktyg för jobbet. Men det viktigaste av allt är att du inte har den utbildning och långa erfarenhet som professionella takläggare har. Samma jobb som du gör på en timma kommer de att göra på en bråkdel av tiden.

Avkalle

Beställ ditt tak på nätet

Nu för tiden kan man nästan få hem precis vad som helst med posten. Det skapar möjligheter som aldrig tidigare funnits och öppnar upp för ett mycket större utbud av exempelvis byggvaror. Om du bor en bra bit ifrån ett byggvaruhus och vill ha en viss typ av material till ditt tak, då hittar du det på nätet.

Onlineshopping när den är som bäst

Näthandeln är större än någonsin och inget tyder på att den kommer minska. Många gläds åt hur enkelt det är att beställa hem både varor och tjänster på nätet. Det sätter guldkant på tillvaron på många olika sätt för väldigt många människor. Dessutom är det så enkelt att få hem sina varor som man har beställt. Dels är leveranstiden betydligt kortare nu än för 15-20 år sedan då att handla på postorder innebar en väntan på flera veckor och ibland månader för att få sina varor. Idag däremot får man oftast hem sina saker inom en vecka. Det hör till ovanligheten att man måste vänta längre än så.

Oavsett vad man vill beställa från nätet finns det ett stort utbud av det mesta. Det gäller även för byggvaror såsom tak. Om du föredrar att köpa ditt tak på nätet snarare än i butik, lär du garanterat hitta ett som passar både i pris och smak. Sedan är det bara att boka takläggning för att få ditt nya tak på plats. De flesta byggvaror kan man få hemleverans på då postombuden inte kan lagra den typen av paket. Med andra ord behöver du inte bo nära ett byggvaruhus eller själv åka och hämta byggvarorna då de fraktas hem till dig. Men för det får du vara beredd att betala en peng. Dock kan det löna sig då priset för bensin och kostnad för att hyra ett eget släp kan bli dyrare än hemleveransen.

Avkalle

Den informativa balansen

Leverans har varit en del av människans liv sedan hen tog sina första staplande steg på denna planet. Det är ett slags överraskningsmoment som ger guldkant på vardagen. Det kan inte stickas under stol med att detta förhållit sig på ett skiftande sätt genom historiens gång.

Ökat behov

Ett organiserat postverk bildades i Sverige redan under 1600-talet. I takt med att en allt större del av befolkningen blev läs och skrivkunnig samt en växande kommunikation växte också samtidigt behovet av att både ge och ta emot information. Detta är för övrigt en för mänskligheten vital del för överlevnad. Att få information har både medfört att faror kunnat undvikas samt en större förståelse för sin omvärld. Det är också detta som postverket ville förmedla i sin verksamhet. Den allt mer påfallande upplysningstiden med sunt förnuft, framtidstro och vetenskap medförde samtidigt ett överlag snabbare tempo i samhället. Sverige var på den här tiden även en stormakt med relativt omfattande territorier. Det här var också en anledning till att information behövde nås ut till alla på ett effektivt sätt.

Samma sång annan artist

Det fascinerande är att grunden för information och kommunikation i hög grad lever kvar än idag. En biologisk drift kan ändra skepnad men är till sin natur samma sak. Det handlar också i lika hög utsträckning om att överleva samt känna till sin omvärld. Idag ser farorna generellt sett tämligen annorlunda ut men baseras trots allt på samma premisser som för både 350 och 150.000 år sedan.

Människan har en fantastisk anpassningsförmåga och kan oavsett tid, plats och situation använda sig av densamma. Det ter sig därmed inte heller särskilt konstigt att vi överlevt under en så pass lång tid. Hur det här har sett ut går det däremot att ha skarpa invändningar emot. När historien har visat sig från sin sämsta sida har det uppenbarat sig i krig, svält, naturkatastrofer, moraliska dilemman etc.

Det är samtidigt allt ovanstående posten har fått vara en stor del av. Att vara en slags resursfördelare av det kommunikativa spektrumet är en otroligt viktig roll i ett ständigt pågående samhälle. Det här har tydligt visat sig inom ett flertal områden. När du exempelvis ska få ett flyttstädning prisgår det med fördel att utnyttja postens resurser. Här kan ett reklamblad eller brev skickas ut för att informera potentiella kunder. Qleano är en städfirma som tar hänsyn till alla tänkbara parametrar. Att lägga energi på städning kan vara krävande i den ständigt pågående vardagen. Här kan städbolag som Qleano med fördel utnyttjas efter som två flugor slås ihop i en smäll. En väl genomförd städning samtidigt som kunden får mer tid över till annat. Därmed blir det också vitalt att få ut denna information på ett effektivt sätt.

I takt med det senaste decenniets digitala revolution har samhället och människorna som lever i detsamma skakats om i sina grundvalar. Det här har inte minst visat sig inom postens ramar. Det fysiska brevet alternativt paketet har i allt större utsträckning ersatts av digitala dito. Det skrivna brevet är mer eller mindre ett minne blott och har sedan millennieskiftet istället varit närvarande i form av e-post, även benämnt mejl. Känslan av en väl genomförd städning må förberedas i digital form men är i slutändan trots allt en tjänst av den fysiska världen.

Avkalle

Hantera din företagspost

Även om många kanske tycker att post är något omodernt i dessa tider av email och andra digitala kanaler så är det fortfarande något som är viktigt. Det gäller inte minst för företag som behöver hantera paket, fakturor, inbjudningar, myndighetskorrespondens och annat. Både utgående och ingående. Det kan ställa till mycket problem om det inte sköts ordentligt, så du som är ansvarig för de frågorna inom en organisation behöver ha en plan. Utifrån planen kan du sedan upprätta rutiner så att ni är säkra på att er post hanteras korrekt och att bristfällig posthantering inte ställer till problem för er.

Anlita en fastighetsförvaltare

Att anlita ett företag som sköter all er fastighetsförvaltning är ett smart drag. Denna typ av firmor kan också säga sig jobba med ”Facility Management” (FM). Gemensamt för dem är att de sköter allt det praktiska på ert företag eller i er lokal. I det ingår nästan alltid posthantering, annars är det klokt att avtala om det. Fastighetsförvaltaren ser då till att ta emot all er post och alla era paket på ett strukturerat sätt. Den som har en försändelse att hantera får en notifiering om det och kan sedan gå och hämta den på ett förbestämt ställe. Om det inte hämtats inom en viss tid så kommer en påminnelse så att inget ska falla mellan stolarna.

Det bästa är att låta fastighetsförvaltaren sköta all ingående och utgående post. På så sätt finns det ett centralt inlämningsställe även för de brev och paket era anställda behöver skicka. Beroende på avtal och storlek på företag kan ni också komma överens med er fastighetsförvaltare om att post och/eller paket ska levereras direkt ut till en arbetsplats.

Hitta ett bra samarbetsföretag för era försändelser

Det finns tre olika saker ni i de flesta fall behöver skicka som företag: vanliga brev, paket samt akutförsändelser. Se till att ha avtal som täcker upp samtliga. Brev och paket brukar det kunna gå att teckna ett avtal på med något av de företag som hanterar sådant. Ni kan till exempel använda er av företagen Bring eller Postnord och se till att de med en förutbestämd frekvens kommer till er och hämtar upp allt som ska skickas.

I vissa fall har man saker som behöver vara framme snabbt. Det kan vara en utbyteskomponent till en verksamhetskritisk maskin, eller ett kontrakt som behöver signeras skyndsamt. Eller kanske något som riskerar att gå sönder om det inte hanteras på ett försiktigt sätt. Då är det bra att utöver vanlig post även ha avtal med en budfirma eller liknande. När du anlitar en budfirma så kommer det en förare som personligen plockar upp det du ska ha levererat och direkt kör iväg med det. Sedan får du en kvittens på att det är levererat. Det gör att du har större kontroll över din försändelse än om du skickar med vanlig post. Du är säker på att det kommer fram i tid, och det är en specifik person som är ansvarig för att det ska levereras enligt överenskommelse.

Avkalle

Jobba som postutdelare – så funkar det

Att arbeta som postutdelare eller brevbärare är ett mycket viktigt jobb. Vissa har det endast som ett tillfälligt jobb eller ett extrajobb under somrarna, medan andra arbetar som brevbärare eller postutdelare på heltid. Arbetet kan innebära många olika typer av uppgifter, men i grunden är det alltså främst postutdelning som gäller.

Hur går arbetet till?

Det är inte ovanligt att brevbärare börjar sin arbetsdag mycket tidigt på morgonen. Det första steget är att se till att sortera posten som ska delas ut för dagen, och därefter dela ut den i det område som man har blivit tilldelad. Idag är det inte heller ovanligt att postutdelaren använder sig av någon form av fordon för att ta sig fram. Det kan vara en klassisk cykel, men oftast är det en mindre moped eller en bil som det handlar om. Även kärror är vanligt förekommande om man delar ut post inne i stan.

Att arbeta som brevbärare kan i många fall vara ett stressigt och tungt jobb som kräver en hög arbetsbelastning där mycket post ska delas ut. För att kunna tyda de många adresser som skrivits på posten är det viktigt att du kan både läsa och tala svenska på en bra nivå.

Skillnad mellan bud och brevbärare

Det finns skillnader mellan de som delar ut post och enklare brev och de som delar ut större paket. Breven läggs vanligtvis i brevlådan och man har ingen direktkontakt med mottagaren. För större paket kan mottagaren dock behöva ta emot posten och signera, vilket innebär en direktkontakt. I modern tid där covid-19 råder är det viktigt att man som bud skyddar sig. Det kan du göra genom att beställa ett personligt munskydd med tryck och använda dig av handsprit ofta.

Behövs det någon utbildning?

Du behöver inte utbildning för att kunna arbeta som brevbärare eller postutdelare utan den utbildning och kunskap du behöver får du vanligtvis internt och i samband med att du blir anställd. Lagen säger dock att du måste vara minst 18 år och i vissa fall kan även B-körkort vara ett krav. Även krav på att du har en gymnasial utbildning kan i vissa fall förekomma, men det beror helt på vad det är för postföretag som du använder dig av.

Avkalle

Så fixar du förvaring och post under en längre utlandsvistelse

Planerar du att flytta utomlands? Eller göra en längre resa? Då finns det många praktiska saker som du behöver ordna i förväg, som förvaring av dina saker och din post.

Hyr ett förråd

Om du ska flytta utomlands eller vara borta en länge tid kan det vara smart att hyra ett förråd. Det finns flera fördelar med att hyra ett förråd. Först och främst kan du behålla dina ägodelar. Även om du flyttar till att annat land kan det vara smart att behålla delar av ditt hushåll under en tid, då du kan vilja flytta tillbaka hem till Sverige. Även om det inte känns så när du ska iväg. Du kan även hyra ut din bostad medan du är utomlands utan att dina mest personliga saker finns kvar i bostaden. Den smartaste lösningen är att hyra förråd hos Prinsens Lager. Det fina med just Prinsens Lager är att du kan köra fram med bil ändå till förrådet. Inga trappor eller korridorer. Så hyr ditt förråd i Västerhaninge hos Prinsens Lager, så kan du känna dig trygg under hela din utlandsvistelse. Du har flera olika storlekar att välja mellan, och kan även välja mellan kall- och varmförråd.

Packa rätt

När du ska hyra ett förråd är det klokt om du tänker igenom vad du verkligen vill behålla och vad som du kan sälja eller ge bort. Tänk också på att nyttja ditt förråd så mycket du kan. Köp kartonger som du enkelt kan stapla på varandra. Skriv också på varje kartong vad den innehåller. Placera sedan kartonger med saker som kläder, skor och husgeråd närmast dörren så att du enkelt kommer åt dem.

Din post

Om du ska flytta utomlands måste du anmäla det till Skattemyndigheten. Det är också smart att ha en digital brevlåda, som Kivra. Då kommer alla viktiga dokument och brev från myndigheter och anslutna företag dit. Det är även klokt att ha så mycket som möjligt som e-faktura och autogiro. Ha som mål att du ska vara helt digital. Gör sedan upp med en familjemedlem eller vän om att du ska kunna skicka post och paket till den, ifall du behöver nytt bankkort eller om du vill köpa något inför att du kommer tillbaka till Sverige.

Avkalle

Olika sätt att skicka försändelser

I dag är det kanske inte fullt lika vanligt att man skickar ett vanligt brev längre, men det förekommer och särskilt inom företagsvärlden skickar man fortfarande en del vanlig post. I takt med att det blivit mer populärt att handla från andra länder har också antalet paketförsändelser ökat. Men vilka olika sätt kan man skicka försändelser på?

Skicka paket

Om man ska skicka mer ömtåliga eller större saker är spårbara paket det bästa valet. Köper du en produkt från hugo boss vill du antagligen att den ska komma fram i gott skick, utan skador. Då gäller det att produkten är väl förpackad. Att skicka paket kostar lite mer än att skicka vanliga brev, men i regel är innehållet också försäkrat om det går sönder eller försvinner under transporten. Så är dock inte alltid fallet och det är alltid klokt om man läser igenom fraktsättets villkor lite extra noga.

Rekommenderat brev

När man skickar ett rekommenderat brev lämnar man in det hos ett postombud och mottagaren får sedan en avi som denne måste ha med sig för att hämta ut brevet. På så sätt säkerställer man att brevet kommer fram och man kan också hålla koll på om mottagaren hämtar ut det eller inte. Ska man till exempel skicka en uppsägning räknas uppsägningen som skickad och mottagen den dagen man lämnar in brevet till postombudet. En hyresvärd kan alltså inte påstå att man inte sagt upp sig om denne väljer att inte hämta ut brevet.

En annan fördel med rekommenderade brev är att innehållet är försäkrat upp till ett visst belopp. Kan det konstateras att brevet försvunnit kan man alltså få ersättning för det som försvunnit.

Skicka lätt

Om man ska skicka en bok eller ett mindre föremål kan man också välja att skicka lätt. Då köper man ett vadderat kuvert eller paket med förbetalt porto och försändelsen blir spårbar.

Försändelser som ska komma fram i tid

Om du ska skicka julkort vill du antagligen att det ska komma fram i tid. Vanliga brev samt vykort brukar komma fram efter två vardagar, men undantag finns. Vill man vara säker på att en försändelse kommer fram i rätt tid kan det vara klokt att skicka den i god tid. Alternativt kan man också välja att skicka brevet rekommenderat då den typen av försändelser brukar komma fram snabbare, men då får man vara beredd att betala en högre kostnad för brevet.

Avkalle

Världens första e-mail

Idag sänder vi e-post utan större tanke på historien bakom detta kommunikativa verktyg. Det finns förstås en historia bakom värd att berätta, liksom andra spännande fakta. Här kommer en rad fakta om e-mail.

Världens första e-mail

Det allra första mejlet sändes i oktober 1971. Det var MIT-studenten Ray Tomlinson, som arbetade på forsknings- samt utvecklingsföretaget Bolt som stod för bedriften. Egentligen var han med och skapade en förlaga till dagens internet, då själva e-posten föddes. Han löste alltså problemet att sända ett textmeddelande mellan två datorer. Tyvärr minns han inte ens själv vad som stod i det. Även @-symbolen har vi samma man att tacka för. I Sverige var det datateknikern Björn Eriksen som sände det första e-mailet som sändes på svensk mark. I ämnesraden stod det ”Hello” och mejlet i sig var mest ett test. År 2018 uppmätte man att det sändes omkring 281 miljarder e-mail varje dag. Denna siffra har dock ökat sedan dess. Tyvärr verkar en stor mängd av dessa utgöras av så kallad spam och andra reklamutskick.

Den effektiva digitaliseringen

I och med att email blivit vardagsmat har det verkligen förenklat kommunikation för både privatpersoner och företag. Det går exempelvis utmärkt tack vara digitaliseringen, som ju är en slags följd av mejl- och internetutvecklingen, att arbeta hemifrån. Det går exempelvis lätt att enkelt fakturera utan företag och starta upp vilken typ av verksamhet som helst. Den effektiva digitaliseringen har möjliggjort för mängder av nya jobb att ta form. Tack vare kommunikationsverktyg som e-mail och alla möjliga plattformar går det att effektivt hålla möten och föra samtal. Det är nästan svårt att se en värld där detta inte fanns tillgängligt.

Spam och e-mail

Tyvärr har utvecklingen av e-mail inte bara varit en dans på rosor. Ett större problem har varit massutskick eller så kallad spam. Detta kan vara relativt ofarligt, men även innebära en fara för datorer och innebära ett brott. Allt oftast är det maskiner som är programmerade att sända ut e-mail, som går till flera miljoner mottagare. I bästa fall är det frågan om ren reklam medan det i andra fall kan vara frågan om ekonomisk brottslighet. Ett sådant är de så kallade Nigeriabreven, där personer utger sig för att vara affärsmän som erbjuder en möjlighet att tjäna pengar. Det bästa sättet att skydda sig mot spam är att använda spamfilter samt att inte öppna okända e-postmeddelanden överhuvudtaget.